MUNICIPALITY
MUNICIPALITY

MUNICIPALITY

Moderní služby pro občany

Obce, samospráva a veřejná správa jsou odpovědné za poskytování základních služeb obyvatelům. Mezi nejdůležitější patří sociální péče a zdravotnictví, vzdělání a kultura, životní prostředí a technická infrastruktura.

iStock_000020926896_LargeSAMO pomáhá v oblasti municipalit poskytovat udržitelné služby pro občany při současném provozování vlastního majetku nákladově efektivním způsobem.
Naše systémy mohou pomoci místní samosprávě a veřejné správě efektivně, komfortně a včasně řídit elektronickou komunikaci mezi občany a úřady.

SAMO představuje důležitý nástroj pro racionální rozhodování a plánování městského rozvoje v oblastech jako je územní plánování, správa inženýrských sítí či analýza různých datových souborů. Hlavním přínosem našeho řešení je schopnost kombinovat geografická data s databází. SAMO umožňuje snížení nákladů na rozhodování pro krátkodobé i dlouhodobé plánování ivestic i provozních výdajů.

Proč SAMO?

Kompletní evidence majetku:soupis majetku organizace, včetně souvisejících informací (ve vazbě na finanční evidence apod.), finanční situaci a uživatelem definovaná data. Sledování amortizace majetku, opravy, životní cyklus, stav, rizika a další důležité metriky pro správu a údržbu hmotného majetku
Podporapro předvídání a zvládání zvýšené poptávky po službách a infrastruktuře. Zvýšení spokojenosti občanů se spolehlivostí služeb infrastruktury. Hlavními cíli SAMO jsou splnění požadavků na dosažení požadované úrovně služeb (SLA), optimalizace investic a aktivní řízení rizik
Schopnostdosáhnout více s méně prostředky: efektivně řídit rizika spojená se stárnutím infrastruktury
Sjednocenía optimalizace procesů - podpora pro standardizaci procesů a norem pro výměnu dat
Soulads legislativními požadavky; efektivní vykazování legislativních a regulatorních požadavků
Zvýšení efektivitydigitálních služeb úřadu (občané mohou podávat žádosti v elektronické podobě prostřednictvím svého počítače)

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US