ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Efektivní administrativa v zemědělství a lesnictví

Stát, ale i soukromí vlastníci, musí při obhospodařování lesů plnit celou řadu povinností a úkolů a dodržovat při tom stanovená pravidla. V rámci toho zpracovávají řadu agend a vytvářejí navazující dokumenty.

Field after harvest and dramatic sky during sunset

Většina těchto agend pracuje s údaji o území a s výhodou tedy může využít informační podporu systémů určených pro práci s prostorovými daty, tj. geografické informační systémy (GIS), portály pro publikaci map a mapových služeb apod. Příkladem takového systému je Geografický informační systém pro lesy a myslivost.

Společné využívání prostorových dat (mapových podkladů) státem i soukromými subjekty pak zajistí zvýšení efektivity při organizaci, prosazování a kontrole plnění stanovených povinností v rámci zmiňovaných agend.

Zákazník získá komplexní, jednotnou datovou základnu prostorových dat pro řešení geografických analýz, vytváření specializovaných mapových výstupů, přípravu podkladových map pro jednotlivé agendy v rámci řešení problematiky lesů a myslivosti.

Proč SAMO?

Efektivní poskytování služebexterním subjektům v režimu 24x7. Řešení SAMO mohou být snadno začleněna do webových portálů
Široké spektrumnástrojů a funkcí pro pořizování, aktualizaci a kontrolu dat, dávkový vstup dat, analýza dat
Soulads legislativními požadavky; efektivní vykazování legislativních a regulatorních požadavků
Zlepšení zákaznických služeb- zpracování žádostí, vydávání vyjádření a podpora při vyřizování stížností

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US