Sektor Zemědělství

Zemědělství, lesnictví a nakládání s půdou

Efektivní správa v zemědělství a lesnictví

Stát musí spolu se svými soukromými vlastníky plnit řadu povinností a odpovědností při hospodaření se zemědělskou půdou a lesy při dodržování stanovených pravidel a povinností. Proto zpracovávají širokou škálu agend a vyhotovují příslušnou dokumentaci.

Většina agend pracuje i s prostorovými daty. Za tímto účelem lze využít specializované nástroje pro jejcih zpracování – geografický informační systém pro zemědělství a lesnictví.

Státní a soukromé subjekty využívají prostorová data pro zajišění efektivity své činnosti, propagaci a kontrolu dodržování povinností v rámci sledovaných agend.

Uživatelé SAMO získají komplexní a jednotné řešení prostorové databáze pro geografickou analýzu, mapování, tvorbu specializovaných zpráv a přípravu prostorových údajů pro jednotlivé agendy, řešení problémů zemědělského a lesnického hospodářství.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

GIS

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Široké spektrum nástrojů a funkcí pro sběr, aktualizaci a kontrolu dat, dávkový vstup dat a analýzu dat.

Zlepšení zákaznického servisu – zpracování žádostí, vydávání výpisů a podpora při vyřizování stížností.

Dodržování legislativních požadavků; efektivní podávání zpráv pro legislativní a regulační povinnosti.

Efektivní poskytování služeb externím subjektům v režimu 24x7.

Sjednocení a optimalizace procesů. Podpora pro vlastní nastavení procesů, využití standardů výměny dat.

Rozsáhlá automatizace komunikace se zákazníky.

S čím vám můžeme pomoci?