Sectors Public Sector

Veřejný sektor – Ústřední orgány a místní samospráva

Povinnost poskytovat informace veřejnému sektoru

Naše nabídka je postavena na speciálních technických řešeních pro veřejné úřady spravující rozsáhlé územní celky (katastr, zemědělství, lesy, vodní cesty atd.).

SAMO poskytuje jednoduchou, automatizovanou, nekomplikovanou a bezpečnou komunikaci s externími subjekty a interními uživateli. Náš systém lze integrovat do portálových řešení. Podporuje procesy a činnosti, při kterých lze zpracovat vlastní nebo externí geodata, a také procesy, kde jsou data zveřejněna nebo sdílena k dalšímu zpracování.

Zobrazení dat v mapě poskytuje uživateli výrazně lepší vypovídací hodnotu díky nesrovnatelně vyššímu informativnímu přínosu v porovnání s obvyklými výstupy (např. tabulky). Například kvalita ovzduší může být prezentována velmi ilustrativním způsobem na mapě, kde barva oblasti odpovídá naměřeným hodnotám kvality ovzduší v lokalitě.

SAMO podporuje procesy a činnosti související jak se získáváním údajů tak jejich distribuce veřejnosti, komerčním subjektům, registrovaným uživatelům, včetně poskytování údajů a služeb za úplatu.

Naše řešení slouží také ke komunikaci uvnitř veřejné správy. SAMO přispívá k naplnění požadavků evropské směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), která stanoví obecná pravidla pro zřízení evropské infrastruktury prostorových dat na podporu politik v oblasti životního prostředí.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

GIS
Facility Management

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Široké spektrum nástrojů a funkcí pro sběr, aktualizaci a kontrolu dat, dávkový vstup dat a analýzu dat.

Zlepšení zákaznického servisu – zpracování žádostí, vydávání výpisů a podpora při vyřizování stížností.

Dodržování legislativních požadavků, efektivní tvorba a předávání výkazů regulačním úřadům.

Efektivní poskytování služeb externím subjektům v režimu 24x7. SAMO lze integrovat do dalších veřejných portálových systémů.

Zvýšení produktivity - značná automatizace komunikace s veřejností, minimalizace manuální práce operátorů, to vše představuje úspory nákladů.

Sjednocení a optimalizace procesů. Podpora pro nastavení vlastních procesů, využití standardů výměny dat.

S čím vám můžeme pomoci?